شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: اصغر باغی

کد پرسنلی: 1512

کد ملی: 0065083733

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

62.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

139,817,727

جمع عوامل حقوق مبنا

56,692,324

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

152,595,903

مزایا

حقوق مبنا

54,592,324

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

6,580,177

حق نوبت کاری

15,862,926

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,891,182

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,918,387

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

37,565,417

اضافه کاری

31,872,731

روند ماه قبل

385

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,787,241

روند ماه جاری

220

مالیات

4,894,693

مطالبات کارکنان

38,308,875

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

197,243,029

جمع کسور

52,991,029

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

144,252,000

شماره حساب

3101021440013

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه