شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: اسماعیل مهرانگیز

کد پرسنلی: 2218

کد ملی: 3569963136

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

70:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

53,695,500

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

53,695,500

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

تفاوت تطبیق

1,271,118

حق نوبت کاری

12,081,488

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

23,929,782

حق جمعه کاری

7,517,370

هزینه های رفاهی

11,839,175

فوق العاده مدرک تحصیلی

7,323,744

روند ماه قبل

718

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,624,172

جمع اقساط

12,000,000

روند ماه جاری

718

مالیات

3,788,396

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

12,000,000

جمع مزایا

145,848,395

جمع کسور

25,413,395

جمع اقساط

12,000,000

خالص پرداختی

120,435,000

شماره حساب

9510926401

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه