شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: اسماعیل فرجی

کد پرسنلی: 1732

کد ملی: 2949835856

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

97:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

148,490,198

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

53,284,067

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

270,154,084

مزایا

حقوق مبنا

51,184,067

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

6,150,736

حق نوبت کاری

14,827,668

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,209,531

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,407,148

ورودی کارانه

147,058,200

اضافه کاری

46,611,048

روند ماه قبل

753

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,394,314

جمع اقساط

6,160,000

روند ماه جاری

549

مالیات

14,215,408

مطالبات کارکنان

132,352,380

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

308,408,651

جمع کسور

163,122,651

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

145,286,000

شماره حساب

3101021308417

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه