شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: اسماعیل اکبری

کد پرسنلی: 2058

کد ملی: 2420556739

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

80.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

جمع عوامل حقوق مبنا

46,452,030

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

4,103,400

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

10,451,707

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

2,000,000

اضافه کاری

23,659,060

حق جمعه کاری

6,503,284

هزینه های رفاهی

3,000,000

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,692,726

جمع اقساط

5,870,000

مالیات

4,036,816

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

5,870,000

جمع مزایا

111,896,081

جمع کسور

17,599,542

جمع اقساط

5,870,000

خالص پرداختی

94,296,539

شماره حساب

9282561805

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه