شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: اردوان رحیمی قره میرشاملو

کد پرسنلی: 2305

کد ملی: 1209920123

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

6

کارکرد اضافه کاری

170

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

8

جمع عوامل حقوق مبنا

49,869,090

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

49,869,090

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,220,545

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

10,000,000

حق ماموریت

9,973,818

اضافه کاری

53,973,822

حق جمعه کاری

18,617,794

هزینه های رفاهی

10,571,344

فوق العاده مدرک تحصیلی

10,799,639

روند ماه قبل

750

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

12,241,756

روند ماه جاری

951

مالیات

5,454,094

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

194,856,802

جمع کسور

17,696,802

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

177,160,000

شماره حساب

9523960684

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه