شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: اردوان رحیمی قره میرشاملو

کد پرسنلی: 2305

کد ملی: 1209920123

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

10

کارکرد اضافه کاری

150.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

8

جمع عوامل حقوق مبنا

49,869,090

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

49,869,090

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,220,545

کمک هزینه غذا

3,300,000

حق ماموریت

16,623,030

اضافه کاری

47,623,960

حق جمعه کاری

18,617,794

هزینه های رفاهی

10,571,344

فوق العاده مدرک تحصیلی

10,799,639

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,797,266

مالیات

4,987,379

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

185,155,402

جمع کسور

16,784,645

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

168,370,757

شماره حساب

9523960684

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه