شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: اردشیر جعفری گندمانی

کد پرسنلی: 714

کد ملی: 6299715219

محل خدمت: فیروز بهرام

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

18:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

120,297,564

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

49,668,300

حقوق و مزایای مشمول مالیات

96,876,735

مزایا

حقوق مبنا

41,797,500

حقوق سنوات

7,870,800

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

17,807,812

حق جذب

17,000,000

کمک هزینه غذا

11,500,000

سایر

4,000,000

سرپرستی

12,000,000

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

8,570,000

فوق العاده منطقه

7,540,300

هزینه رفت و آمد

31,400,000

اضافه کاری

6,518,964

روند ماه قبل

834

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,420,829

جمع اقساط

3,600,000

روند ماه جاری

207

مالیات

4,087,674

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

3,600,000

جمع مزایا

189,365,710

جمع کسور

16,108,710

جمع اقساط

3,600,000

خالص پرداختی

173,257,000

شماره حساب

9707942441

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه