شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: احمد هلالی

کد پرسنلی: 2215

کد ملی: 4709875261

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

5

کارکرد اضافه کاری

134.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

6

جمع عوامل حقوق مبنا

55,837,500

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

55,837,500

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

تفاوت تطبیق

1,293,798

حق نوبت کاری

12,563,438

کمک هزینه غذا

3,300,000

حق ماموریت

9,306,250

اضافه کاری

47,635,812

حق جمعه کاری

15,634,500

هزینه های رفاهی

12,744,523

فوق العاده مدرک تحصیلی

10,553,013

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

12,326,481

جمع اقساط

12,000,000

مالیات

6,170,017

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

12,000,000

جمع مزایا

193,758,333

جمع کسور

30,496,498

جمع اقساط

12,000,000

خالص پرداختی

163,261,835

شماره حساب

9510580882

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه