شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: احمد عین اللهی

کد پرسنلی: 1729

کد ملی: 2949890504

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

79:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

165,841,978

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

62,033,048

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

256,323,490

مزایا

حقوق مبنا

59,933,048

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

10,879,662

حق نوبت کاری

17,485,171

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

8,959,327

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

6,719,495

ورودی کارانه

117,090,450

اضافه کاری

44,765,275

روند ماه قبل

260

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,608,938

جمع اقساط

9,240,000

روند ماه جاری

496

مالیات

12,832,349

مطالبات کارکنان

105,381,405

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,240,000

جمع مزایا

295,792,188

جمع کسور

139,063,188

جمع اقساط

9,240,000

خالص پرداختی

156,729,000

شماره حساب

3101021352776

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه