شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: احمد علی دوست

کد پرسنلی: 2238

کد ملی: 3569752690

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

95

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

جمع عوامل حقوق مبنا

55,837,500

مانده وام انجمن اسلامی

160,800,000

مانده سهام انجمن اسلامی

99,597,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

55,837,500

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

تفاوت تطبیق

1,293,798

حق نوبت کاری

12,563,438

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

10,000,000

اضافه کاری

33,771,658

حق جمعه کاری

7,817,250

هزینه های رفاهی

12,744,523

فوق العاده مدرک تحصیلی

10,553,013

روند ماه قبل

836

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,808,783

جمع اقساط

21,200,000

روند ماه جاری

111

مالیات

4,617,623

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

12,000,000

سهام انجمن اسلامی

2,500,000

وام انجمن اسلامی

6,700,000

جمع مزایا

172,771,516

جمع کسور

36,626,516

جمع اقساط

21,200,000

خالص پرداختی

136,145,000

شماره حساب

9527799950

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه