شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: احمد علی دوست

کد پرسنلی: 2238

کد ملی: 3569752690

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

125.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

جمع عوامل حقوق مبنا

55,837,500

مانده وام انجمن اسلامی

-6,700,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

55,837,500

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

تفاوت تطبیق

1,293,798

حق نوبت کاری

12,563,438

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

44,436,392

حق جمعه کاری

7,817,250

هزینه های رفاهی

12,744,523

فوق العاده مدرک تحصیلی

10,553,013

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,555,314

جمع اقساط

18,700,000

مالیات

5,360,292

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

12,000,000

وام انجمن اسلامی

6,700,000

جمع مزایا

173,435,413

جمع کسور

35,615,606

جمع اقساط

18,700,000

خالص پرداختی

137,819,807

شماره حساب

9527799950

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه