شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: احمد بازیار

کد پرسنلی: 2317

کد ملی: 3510334582

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

105.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

4

جمع عوامل حقوق مبنا

46,452,030

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

46,452,030

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

10,451,707

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

31,052,517

حق جمعه کاری

8,671,046

هزینه های رفاهی

2,500,000

فوق العاده مدرک تحصیلی

8,515,305

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,923,082

مالیات

2,879,658

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

127,472,604

جمع کسور

11,802,740

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

115,669,864

شماره حساب

9529923721

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه