شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: احمدرضا پوست پرداز

کد پرسنلی: 1984

کد ملی: 2300668564

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

5

جمع عوامل حقوق مبنا

55,296,090

مانده وام انجمن اسلامی

68,269,960

مانده سهام انجمن اسلامی

63,500,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

12,947,460

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,441,620

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر

1,265,286

معوقات غیرمشمول

2,000,000

اضافه کاری

42,245,308

حق جمعه کاری

12,902,421

هزینه های رفاهی

8,734,928

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,690,096

جمع اقساط

18,376,360

مالیات

8,651,109

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

سهام انجمن اسلامی

2,500,000

وام انجمن اسلامی

6,206,360

جمع مزایا

158,895,403

جمع کسور

37,717,565

جمع اقساط

18,376,360

خالص پرداختی

121,177,838

شماره حساب

4560538567

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه