شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: احمدرضا طالقانی

کد پرسنلی: 2393

کد ملی: 0081582341

محل خدمت: شرکت فاضلاب

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

149,370,667

کارکرد شبکاری

35.00

جمع عوامل حقوق مبنا

56,443,770

حقوق و مزایای مشمول مالیات

120,983,520

مزایا

حقوق مبنا

42,997,050

حقوق سنوات

13,446,720

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب م

1,560,000

حق تعطیل کاری

12,571,567

حق شبکاری

16,971,615

هزینه غذا م

1,221,200

کارانه م

150,000

اضافه کاری

43,102,515

هزینه های رفاهی

2,350,000

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,455,947

جمع اقساط

3,000,000

روند ماه جاری

118

مالیات

6,498,352

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

3,000,000

جمع مزایا

153,550,417

جمع کسور

19,954,417

جمع اقساط

3,000,000

خالص پرداختی

133,596,000

شماره حساب

8551403972

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه