شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: احسان عزیزی

کد پرسنلی: 1718

کد ملی: 2930098236

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

70:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

148,116,361

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

58,249,720

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

209,875,866

مزایا

حقوق مبنا

56,149,720

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

حق نوبت کاری

17,258,784

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

6,151,996

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

6,151,996

فوق العاده شغل

6,151,994

ورودی کارانه

87,127,650

اضافه کاری

39,151,871

روند ماه قبل

451

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,368,145

جمع اقساط

6,160,000

روند ماه جاری

742

مالیات

9,190,690

مطالبات کارکنان

78,414,885

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

239,744,462

جمع کسور

104,134,462

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

135,610,000

شماره حساب

3101021352754

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه