شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: احسان عزیزی

کد پرسنلی: 1718

کد ملی: 2930098236

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

65.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

145,319,799

جمع عوامل حقوق مبنا

58,249,720

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

167,192,163

مزایا

حقوق مبنا

56,149,720

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

حق نوبت کاری

17,258,784

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

6,151,996

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

6,151,996

فوق العاده شغل

6,151,994

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

47,044,750

اضافه کاری

36,355,309

روند ماه قبل

975

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,172,386

جمع اقساط

6,160,000

روند ماه جاری

451

مالیات

5,989,412

مطالبات کارکنان

46,840,275

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

203,865,524

جمع کسور

69,162,524

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

134,703,000

شماره حساب

3101021352754

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه