شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: احسان ریاحی وفا

کد پرسنلی: 2384

کد ملی: 0069785244

محل خدمت: شرکت فاضلاب

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

116.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

142,636,927

کارکرد شبکاری

20.00

جمع عوامل حقوق مبنا

58,225,140

حقوق و مزایای مشمول مالیات

114,691,142

مزایا

حقوق مبنا

43,904,790

حقوق سنوات

14,320,350

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب م

1,560,000

حق تعطیل کاری

11,115,709

حق شبکاری

10,004,138

هزینه غذا م

1,221,200

کارانه م

180,000

اضافه کاری

42,980,740

هزینه های رفاهی

2,350,000

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,984,585

روند ماه جاری

228

مالیات

5,869,114

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

142,636,927

جمع کسور

15,853,927

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

126,783,000

شماره حساب

8496523611

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه