شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: احسان حیدری

کد پرسنلی: 2300

کد ملی: 3540060146

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

80.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

جمع عوامل حقوق مبنا

49,869,090

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

49,869,090

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,220,545

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

25,399,446

حق جمعه کاری

6,981,673

هزینه های رفاهی

10,571,344

فوق العاده مدرک تحصیلی

9,256,833

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,319,025

مالیات

3,156,818

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

133,128,930

جمع کسور

12,475,843

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

120,653,087

شماره حساب

9508912274

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه