شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: احسان بحرینی

کد پرسنلی: 2294

کد ملی: 3560050251

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

100

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

4

جمع عوامل حقوق مبنا

50,550,180

مزایا

حقوق مبنا

50,550,180

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر مزایای غیر مشمول

7,200,000

معوقات غیرمشمول

10,000,000

اضافه کاری

32,182,925

حق جمعه کاری

9,436,034

هزینه های رفاهی

11,129,196

فوق العاده مدرک تحصیلی

9,869,247

روند ماه قبل

70

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,309,831

جمع اقساط

4,000,000

روند ماه جاری

965

مالیات

3,568,356

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

4,000,000

جمع مزایا

158,557,152

جمع کسور

16,879,152

جمع اقساط

4,000,000

خالص پرداختی

141,678,000

شماره حساب

2627134455

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه