شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: احسان الماسی

کد پرسنلی: 1975

کد ملی: 2372566482

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

60

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

2

جمع عوامل حقوق مبنا

54,243,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

11,894,370

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,204,675

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر مزایای غیر مشمول

10,000,000

اضافه کاری

20,720,382

حق جمعه کاری

5,062,680

هزینه های رفاهی

8,693,334

روند ماه قبل

318

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,452,785

جمع اقساط

5,870,000

روند ماه جاری

705

مالیات

5,100,899

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

5,870,000

جمع مزایا

130,754,389

جمع کسور

19,424,389

جمع اقساط

5,870,000

خالص پرداختی

111,330,000

شماره حساب

2118766595

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه