شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: احد سلطان محمدی

کد پرسنلی: 2018

کد ملی: 2559624044

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

60

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

2

جمع عوامل حقوق مبنا

55,296,090

مانده وام انجمن اسلامی

140,900,000

مانده سهام انجمن اسلامی

117,250,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

12,947,460

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,441,620

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر

1,247,820

سایر مزایای غیر مشمول

10,000,000

اضافه کاری

21,122,654

حق جمعه کاری

5,160,968

هزینه های رفاهی

8,776,541

روند ماه قبل

433

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,671,299

جمع اقساط

22,170,000

روند ماه جاری

181

مالیات

2,912,396

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

سهام انجمن اسلامی

2,500,000

وام انجمن اسلامی

10,000,000

جمع مزایا

138,055,876

جمع کسور

33,753,876

جمع اقساط

22,170,000

خالص پرداختی

104,302,000

شماره حساب

1328102858

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه