شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: ابوطالب فرهادی

کد پرسنلی: 2036

کد ملی: 2300515792

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

55,296,090

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

12,947,460

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,441,620

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر

1,271,118

اضافه کاری

42,245,308

حق جمعه کاری

7,741,453

هزینه های رفاهی

8,776,541

روند ماه قبل

77

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,332,149

جمع اقساط

9,670,000

روند ماه جاری

824

مالیات

8,149,984

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

جمع مزایا

151,781,957

جمع کسور

28,152,957

جمع اقساط

9,670,000

خالص پرداختی

123,629,000

شماره حساب

4559937004

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه