شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: ابوسعید الهیاری تکانتپه

کد پرسنلی: 1493

کد ملی: 2949484751

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

68.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

158,885,604

جمع عوامل حقوق مبنا

60,047,325

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

170,329,029

مزایا

حقوق مبنا

57,947,325

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

7,402,475

حق نوبت کاری

17,845,252

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

6,421,635

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

6,421,635

فوق العاده شغل

6,421,635

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

37,565,417

اضافه کاری

39,325,647

روند ماه قبل

746

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,121,992

روند ماه جاری

723

مالیات

6,224,677

مطالبات کارکنان

38,308,875

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

216,311,267

جمع کسور

55,656,267

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

160,655,000

شماره حساب

3101021308104

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه