شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: ابوذر شفقی

کد پرسنلی: 1655

کد ملی: 2949178553

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

58:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

145,806,968

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

60,114,961

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

252,095,880

مزایا

حقوق مبنا

58,014,961

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

17,694,275

حق تعطیل کاری

7,011,429

حق نوبت کاری

16,902,551

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

8,575,709

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

6,431,781

ورودی کارانه

131,495,400

اضافه کاری

31,770,537

روند ماه قبل

998

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,206,488

جمع اقساط

9,240,000

روند ماه جاری

705

مالیات

12,409,588

مطالبات کارکنان

118,345,860

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,240,000

جمع مزایا

299,497,641

جمع کسور

150,202,641

جمع اقساط

9,240,000

خالص پرداختی

149,295,000

شماره حساب

3101021352574

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه