شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: ابوالفضل عباس پور

کد پرسنلی: 1588

کد ملی: 2940067376

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

93,370,313

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

41,797,500

حقوق و مزایای مشمول مالیات

71,834,391

مزایا

حقوق مبنا

41,797,500

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

اضافه کاری

36,572,813

روند ماه قبل

197

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

6,535,922

جمع اقساط

6160000

روند ماه جاری

868

مالیات

791,720

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

93,370,510

جمع کسور

13,488,510

جمع اقساط

6160000

خالص پرداختی

79,882,000

شماره حساب

1586300370405

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه