شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: ابراهیم جهانگیری

کد پرسنلی: 1557

کد ملی: 2940022135

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

88.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

149,962,002

جمع عوامل حقوق مبنا

55,474,747

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

164,363,412

مزایا

حقوق مبنا

53,374,747

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

6,426,762

حق نوبت کاری

15,493,087

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,647,666

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,735,751

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

39,898,750

اضافه کاری

44,183,989

روند ماه قبل

852

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,497,340

روند ماه جاری

633

مالیات

5,777,256

مطالبات کارکنان

40,408,875

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

209,721,104

جمع کسور

56,684,104

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

153,037,000

شماره حساب

3101021308159

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه