شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: ابراهیم بنیادی

کد پرسنلی: 2077

کد ملی: 3530053521

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

70.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

2

جمع عوامل حقوق مبنا

50,922,870

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

8,574,240

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,457,646

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

2,000,000

اضافه کاری

22,694,139

حق جمعه کاری

4,752,801

هزینه های رفاهی

3,000,000

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,886,022

جمع اقساط

5,870,000

مالیات

4,307,431

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

5,870,000

جمع مزایا

114,657,456

جمع کسور

18,063,453

جمع اقساط

5,870,000

خالص پرداختی

96,594,003

شماره حساب

4404006635

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه