شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: ابراهیم اپرا

کد پرسنلی: 1479

کد ملی: 2940159246

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

95.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

159,647,112

جمع عوامل حقوق مبنا

57,747,563

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

173,370,564

مزایا

حقوق مبنا

55,647,563

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

6,713,136

حق نوبت کاری

16,183,454

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

8,102,228

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

6,076,671

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

39,898,750

اضافه کاری

49,824,060

روند ماه قبل

678

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,175,298

جمع اقساط

18,182,000

روند ماه جاری

325

مالیات

6,452,792

مطالبات کارکنان

40,408,875

وام

نام وام

مبلغ

وام ضروری

18,182,000

جمع مزایا

215,226,290

جمع کسور

76,219,290

جمع اقساط

18,182,000

خالص پرداختی

139,007,000

شماره حساب

3101021269483

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه