شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: آزاده بهرامیان

کد پرسنلی: 1529

کد ملی: 2940002241

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

80.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

150,109,152

جمع عوامل حقوق مبنا

64,159,072

حقوق و مزایای مشمول مالیات

166,646,261

مزایا

حقوق مبنا

62,059,072

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

حق تعطیل کاری

7,520,987

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,038,397

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

4,692,265

فوق العاده شغل

4,692,265

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

42,044,750

اضافه کاری

47,006,166

روند ماه قبل

13

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,507,641

جمع اقساط

21,262,000

روند ماه جاری

529

مالیات

5,948,470

مطالبات کارکنان

42,340,275

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

3,080,000

وام ضروری

18,182,000

جمع مزایا

203,653,915

جمع کسور

80,058,915

جمع اقساط

21,262,000

خالص پرداختی

123,595,000

شماره حساب

3101021269564

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه