شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: آرش بابائی چراغتپه

کد پرسنلی: 1509

کد ملی: 2949835260

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

100:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

160,823,388

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

57,224,415

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

281,204,326

مزایا

حقوق مبنا

55,124,415

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

6,647,220

حق نوبت کاری

16,024,548

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,997,600

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,998,199

ورودی کارانه

146,638,575

اضافه کاری

51,931,406

روند ماه قبل

349

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,257,637

روند ماه جاری

25

مالیات

15,320,433

مطالبات کارکنان

131,974,717

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

320,321,812

جمع کسور

158,552,812

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

161,769,000

شماره حساب

3101021269508

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه