شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: آرش بابائی چراغتپه

کد پرسنلی: 1509

کد ملی: 2949835260

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

95.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

158,226,818

جمع عوامل حقوق مبنا

57,224,415

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

179,469,108

مزایا

حقوق مبنا

55,124,415

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

6,647,220

حق نوبت کاری

16,024,548

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,997,600

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,998,199

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

47,318,167

اضافه کاری

49,334,836

روند ماه قبل

274

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,075,877

روند ماه جاری

349

مالیات

6,910,183

مطالبات کارکنان

47,086,350

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

225,404,759

جمع کسور

65,072,759

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

160,332,000

شماره حساب

3101021269508

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه