دهمین کنفرانس و نمایشگاه منطقه ای سیرد با همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان تهران برگزار می شود

تمرکز دهمین کنفرانس منطقه‌ای سیرد پیرامون مدیریت دارایی‌های فیزیکی است که توسط انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های توزیع نیروی برق و با مشارکت شرکت توزیع نیروی برق استان تهران برگزار می شود.