خدمات ویژه

تست ترموگرافی و ترموویژن

تست ضریب تلفات عایقی (تانژانت دلتا)

تست سیستم زمین، اندازه گیری مقاومت شبکه زمین، ولتاژ گام، ولتاژ تماس، مقاومت مخصوص خاک

تست اندازه گیری مقاومت عایقی (مگر) و ضریب پولاریزاسیون

هماهنگی و Cordination تنظیمات رله های حفاظتی

تهیه دفترچه محاسبات تنظیمات رله های حفاظتی

تست رله های حفاظتی

تست کنتور و لوازم اندازه گیری (Metering)

تصفیه و سیرکوله روغن ترانسفورماتورها

نمونه گیری و تست انواع روغن و آنالیز نتایج

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه