آموزش و پژوهش

شرکت آریانیر برگزار کننده دوره های تخصصی صنعت برق با ارائه گواهینامه می باشد. همچنین آموزشی تخصصی از شاخص ترین اقدامات شرکت، اجرای دوره های گوناگون جهت حفظ و ارتقای دانش کارکنان سازمان بوده که آمار نفر ساعت آموزش کارکنان بیانگر اهمیت آموزش در سازمان می باشد.

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه