پروژه های انجام شده دسته

تورزیع نیروی برق

اجرای عملیات توسعه احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق در محدوده عملیاتی منطقه برق سعادت آباد

کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

اجرای عملیات توسعه احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق در محدوده عملیاتی منطقه برق شمیران

کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

اجرای عملیات جایگزینی شبکه کابل خود نگهدار با سیمهای مسی موجود در شبکه های توزیع نیروی برق در محدوده عملیاتی منطقه برق دانشگاه

کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شبکه های توزیع نیروی برق در قالب تعمیرات پیشگیرانه PM در محدوده عملیاتی منطقه برق فارابی

کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه