شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: یوسف دشمن زیاری

کد پرسنلی: 2268

کد ملی: 5299983069

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

6

کارکرد اضافه کاری

140.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

10

جمع عوامل حقوق مبنا

52,876,530

مزایا

حقوق مبنا

52,876,530

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

کمک هزینه غذا

3,300,000

حق ماموریت

10,575,306

اضافه کاری

47,129,604

حق جمعه کاری

24,675,714

هزینه های رفاهی

11,044,377

فوق العاده مدرک تحصیلی

10,411,101

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,617,713

جمع اقساط

8

مالیات

10,224,659

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

8,000,000

جمع مزایا

180,722,382

جمع کسور

29,842,372

جمع اقساط

8,000,000

خالص پرداختی

150,880,010

شماره حساب

9512926352

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه