شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: یداله زنگنه

کد پرسنلی: 2014

کد ملی: 5329893331

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

110

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

2

جمع عوامل حقوق مبنا

55,296,090

مانده وام انجمن اسلامی

184,250,000

مانده سهام انجمن اسلامی

101,750,000

مانده وام حراست

20,353,000

مانده سهام حراست

82,000,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

12,947,460

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,441,620

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر

1,303,098

سایر مزایای غیر مشمول

10,000,000

اضافه کاری

38,724,865

حق جمعه کاری

5,160,968

هزینه های رفاهی

9,228,765

روند ماه قبل

897

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,938,978

جمع اقساط

27,440,000

روند ماه جاری

305

مالیات

8,017,520

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

11,570,000

سهام انجمن اسلامی

2,500,000

وام انجمن اسلامی

7,370,000

سهام حراست

2,000,000

وام حراست

4,000,000

جمع مزایا

160,345,803

جمع کسور

45,396,803

جمع اقساط

27,440,000

خالص پرداختی

114,949,000

شماره حساب

0341364759

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه