شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: یداله اسمعیلی یارعزیز

کد پرسنلی: 1487

کد ملی: 2949395147

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

69.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

143,410,980

جمع عوامل حقوق مبنا

58,063,297

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

155,937,628

مزایا

حقوق مبنا

55,963,297

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

3,376,460

حق نوبت کاری

16,279,359

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

8,165,376

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

6,124,033

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

37,565,417

اضافه کاری

36,402,455

روند ماه قبل

443

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,038,769

روند ماه جاری

624

مالیات

5,145,322

مطالبات کارکنان

38,308,875

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

196,656,590

جمع کسور

53,493,590

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

143,163,000

شماره حساب

3101021308078

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه