شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: یحیی بیرمی

کد پرسنلی: 2080

کد ملی: 2511561761

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

45:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

48,243,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

5,894,370

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

10,854,675

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

13,821,323

حق جمعه کاری

6,754,020

هزینه های رفاهی

3,000,000

روند ماه قبل

621

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,175,211

جمع اقساط

11,570,000

روند ماه جاری

682

مالیات

4,148,246

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

11,570,000

جمع مزایا

110,863,139

جمع کسور

22,894,139

جمع اقساط

11,570,000

خالص پرداختی

87,969,000

شماره حساب

5486376744

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه