شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: کریم رشیدی نیا

کد پرسنلی: 1608

کد ملی: 2949877281

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

2

کارکرد اضافه کاری

98.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

186,542,157

جمع عوامل حقوق مبنا

62,238,004

مانده وام آریانیر

60,000,000

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

193,382,956

مزایا

حقوق مبنا

60,138,004

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

11,548,420

حق نوبت کاری

18,559,961

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

6,750,237

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

6,750,237

فوق العاده شغل

6,750,237

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

34,898,750

حق ماموریت

5,499,248

اضافه کاری

58,945,061

روند ماه قبل

984

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

13,057,951

جمع اقساط

6,160,000

روند ماه جاری

341

مالیات

7,953,722

مطالبات کارکنان

35,908,875

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

وام آریانیر

60,000,000

جمع مزایا

242,620,889

جمع کسور

123,080,889

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

119,540,000

شماره حساب

3101021440138

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه