شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: کاوه احمدی انگالی

کد پرسنلی: 2280

کد ملی: 1819528588

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

68:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

53,647,710

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

53,647,710

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,070,735

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

23,225,384

حق جمعه کاری

7,510,679

هزینه های رفاهی

11,941,613

فوق العاده مدرک تحصیلی

10,076,967

روند ماه قبل

368

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,681,216

جمع اقساط

12000000

روند ماه جاری

843

مالیات

7,656,653

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

12,000,000

جمع مزایا

146,662,956

جمع کسور

29,337,956

جمع اقساط

12000000

خالص پرداختی

117,325,000

شماره حساب

4525566426

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه