شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: پیمان علیزاده

کد پرسنلی: 2138

کد ملی: 5320063075

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

105:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

2

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

49,702,680

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

7,354,050

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,183,103

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

33,225,530

حق جمعه کاری

4,638,917

هزینه های رفاهی

3,000,000

روند ماه قبل

121

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,510,616

جمع اقساط

5,870,000

روند ماه جاری

872

مالیات

5,181,862

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

5,870,000

جمع مزایا

121,580,351

جمع کسور

19,563,351

جمع اقساط

5,870,000

خالص پرداختی

102,017,000

شماره حساب

5475967534

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه