شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: پوریا هدایت بازرگانی

کد پرسنلی: 2415

کد ملی: 2691172112

محل خدمت: شرکت فاضلاب

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد تعطیل کاری

20

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

145,415,853

کارکرد شبکاری

30.00

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

58,225,140

حقوق و مزایای مشمول مالیات

117,275,543

مزایا

حقوق مبنا

43,904,790

حقوق سنوات

14,320,350

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب م

1,560,000

حق تعطیل کاری

7,410,472

حق شبکاری

15,006,207

هزینه غذا م

1,221,200

کارانه م

180,000

معوقات غیرمشمول

7,000,000

اضافه کاری

44,462,834

هزینه های رفاهی

2,350,000

روند ماه قبل

939

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,179,110

جمع اقساط

2,000,000

روند ماه جاری

878

مالیات

6,127,554

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

2,000,000

جمع مزایا

156,596,542

جمع کسور

18,307,542

جمع اقساط

2,000,000

خالص پرداختی

138,289,000

شماره حساب

5217927702

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه