شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: پریسا قیاسی

کد پرسنلی: 2397

کد ملی: 0010752201

محل خدمت: شرکت فاضلاب

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد تعطیل کاری

30

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

144,119,021

کارکرد شبکاری

20.00

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

58,225,140

حقوق و مزایای مشمول مالیات

116,069,490

مزایا

حقوق مبنا

43,904,790

حقوق سنوات

14,320,350

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب م

1,560,000

حق تعطیل کاری

11,115,709

حق شبکاری

10,004,138

هزینه غذا م

1,221,200

کارانه م

180,000

معوقات غیرمشمول

7,000,000

اضافه کاری

44,462,834

هزینه های رفاهی

2,350,000

روند ماه قبل

715

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,088,331

جمع اقساط

1,000,000

روند ماه جاری

456

مالیات

6,006,949

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

1,000,000

جمع مزایا

151,119,736

جمع کسور

17,095,736

جمع اقساط

1,000,000

خالص پرداختی

134,024,000

شماره حساب

8515620036

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه