شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: پریسا قیاسی

کد پرسنلی: 2397

کد ملی: 0010752201

محل خدمت: شرکت فاضلاب

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

112.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

141,154,832

کارکرد شبکاری

20.00

جمع عوامل حقوق مبنا

58,225,140

حقوق و مزایای مشمول مالیات

113,312,794

مزایا

حقوق مبنا

43,904,790

حقوق سنوات

14,320,350

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب م

1,560,000

حق تعطیل کاری

11,115,709

حق شبکاری

10,004,138

هزینه غذا م

1,221,200

کارانه م

180,000

اضافه کاری

41,498,645

هزینه های رفاهی

2,350,000

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,880,838

جمع اقساط

1,000,000

روند ماه جاری

715

مالیات

5,731,279

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

1,000,000

جمع مزایا

141,154,832

جمع کسور

16,612,832

جمع اقساط

1,000,000

خالص پرداختی

124,542,000

شماره حساب

8515620036

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه