شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: ولی شمسی

کد پرسنلی: 1671

کد ملی: 2949178741

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

87.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

148,775,142

جمع عوامل حقوق مبنا

56,457,437

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

160,926,299

مزایا

حقوق مبنا

54,357,437

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

3,275,290

حق نوبت کاری

15,791,579

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,844,203

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,883,154

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

37,565,417

اضافه کاری

44,523,479

روند ماه قبل

447

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,414,260

جمع اقساط

17,271,111

روند ماه جاری

788

مالیات

5,519,472

مطالبات کارکنان

38,308,875

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

وام ضروری

11,111,111

جمع مزایا

206,200,506

جمع کسور

71,514,506

جمع اقساط

17,271,111

خالص پرداختی

134,686,000

شماره حساب

3101021440312

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه