شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: وحید مندنی زاده

کد پرسنلی: 2271

کد ملی: 3530031348

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

65:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

53,647,710

مانده وام انجمن اسلامی

6,244,890

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

53,647,710

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,070,735

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

22,200,735

حق جمعه کاری

7,510,679

هزینه های رفاهی

11,941,613

فوق العاده مدرک تحصیلی

10,076,967

روند ماه قبل

133

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,609,491

جمع اقساط

14,244,890

روند ماه جاری

939

مالیات

3,778,119

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

8,000,000

وام انجمن اسلامی

6,244,890

جمع مزایا

145,638,072

جمع کسور

27,634,072

جمع اقساط

14,244,890

خالص پرداختی

118,004,000

شماره حساب

9520569771

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه