شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: هادی نعمتی

کد پرسنلی: 2330

کد ملی: 3559779979

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

165.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

4

جمع عوامل حقوق مبنا

55,837,500

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

55,837,500

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

تفاوت تطبیق

1,278,666

حق نوبت کاری

12,563,438

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

58,656,037

حق جمعه کاری

10,423,000

هزینه های رفاهی

11,839,175

فوق العاده مدرک تحصیلی

7,035,342

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

12,422,421

جمع اقساط

12,000,000

مالیات

12,541,509

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

12,000,000

جمع مزایا

185,822,657

جمع کسور

36,963,930

جمع اقساط

12,000,000

خالص پرداختی

148,858,727

شماره حساب

9529909265

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه