شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: هادی دشتی

کد پرسنلی: 2329

کد ملی: 3520905418

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

45:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

55,837,500

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

55,837,500

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

تفاوت تطبیق

1,303,098

حق نوبت کاری

12,563,438

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

15,997,101

حق جمعه کاری

7,817,250

هزینه های رفاهی

12,744,523

فوق العاده مدرک تحصیلی

12,311,849

روند ماه قبل

890

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,688,333

جمع اقساط

16000000

روند ماه جاری

690

مالیات

3,833,308

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

16,000,000

جمع مزایا

146,765,149

جمع کسور

29,522,149

جمع اقساط

16000000

خالص پرداختی

117,243,000

شماره حساب

9516781995

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه