شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: نظام علیائی ینگی کند

کد پرسنلی: 1724

کد ملی: 2949980317

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

46.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

122,499,195

جمع عوامل حقوق مبنا

54,017,491

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

136,489,668

مزایا

حقوق مبنا

51,917,491

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

16,719,000

حق تعطیل کاری

3,121,574

حق نوبت کاری

15,050,445

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,356,214

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,517,160

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

37,565,417

اضافه کاری

22,436,311

روند ماه قبل

253

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,574,944

جمع اقساط

6,160,000

روند ماه جاری

563

مالیات

4,024,483

مطالبات کارکنان

38,308,875

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

188,283,865

جمع کسور

57,068,865

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

131,215,000

شماره حساب

3101021352787

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه